Магазин медицинская книга Буквамед.

Каталог

  • Язык:

Быстрый заказ

Укажите код товара.

03_ПДО online
04_Подписка-2020
07_КОМПЛЕКТЫ-медицинской-книги
08_mif-ua.com
10_Sertifikat
расширенный

РЕЦЕНЗИЯ на пособие Евтушенко С.К. и Омельяненко А.А. «Клиническая электроэнцефалография у детей» (Донецк: Донеччина, 2005. — 860 с.)РЕЦЕНЗІЯ на посібник Євтушенка С.К. і Омельяненка А.А. «Клінічна електроенцефалографія у дітей» (Донецьк: Донеччина, 2005. — 860 с.)

РЕЦЕНЗИЯ  на пособие Евтушенко С.К. и Омельяненко А.А. «Клиническая электроэнцефалография у детей» (Донецк: Донеччина, 2005. — 860 с.)

 

Електроенцефалографія є одним з найбільш затребуваних методів дослідження в неврології як для дорослих, так і для дітей. Його використання є незамінним для обстеження хворих на епілепсію та інші пароксизмальні розлади, які є сумнівним привілеєм дитячого віку, і тому ЕЕГ у певному сенсі є «дитячим» методом дослідження. Сьогодні з’явилося багато виробників електроенцефалографічних апаратів, і це дослідження виконується в багатьох лікарнях. На жаль, незважаючи на відносну доступність якісної ЕЕГ-апаратури, ефективність застосування цього методу в нашій країні залишається низькою. Однією з причин такого положення є недостатня професійна підготовка як дитячих неврологів, так і лікарів, що займаються трактуванням ЕЕГ у дітей. Це в значній мірі пов’язано з тим, що існує суттєва нестача наукової та методичної літератури з питань дитячої електроенцефа-лографії. Доступна сьогодні література обмежується окремими главами керівництв з епі-лептології, електроенцефало-графії та кількома спеціалізованими монографіями (Фарбер Д.А.; Благосклонова Н.К. и Но-викова Л.А.), що побачили світ 10-20 років тому і не задовольняють усіх потреб. До цього часу на теренах СНД ще не було монографії, яка би охоплювала у повному обсязі питання клінічної електроенцефалографії у дітей Посібник, написаний лауреатом Державної премії України, заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри дитячої та загальної неврології факультету післядипломної освіти Донецького медичного університету, доктором медичних наук, професором Євтушенком Станіславом Костянтиновичем та його учнем, асистентом тієї ж кафедри, кандидатом медичних наук Омельяненком Анатолієм Анатолійовичем, є якраз таким, що відповідає нагальним потребам у цій області медичної практики Посібник представлений 7 розділами, що присвячені методичним та технологічним аспектам запису ЕЕГ, електроенцефалографічній семіотиці, розвитку біоелектричної активності мозку дитини, неспецифічним змінам ЕЕГ, питанням епілепсії та пароксизмальних станів неепілептичної природи. Посібник побудований у логічному порядку, який дозволяє лікарю поступово оволодіти цією методикою Значна частка матеріалу представлена результатами власних спостережень авторівРозділ 1 присвячений методиці запису ЕЕГ — розглядаються системи та методи встановлення електродів, монтажі, питання налагодження апаратури та використання її можливостей для покращання якості запису та збільшення його інформативності. Докладно висвітлена діагностика артефактів у запису, що вкрай важливо для бездоганного трактування ЕЕГ. Наприкінці розділу подаються основні відомості, що стосуються переваг та використання комп’ютеризованих систем запису та аналізу ЕЕГ У розділі 2 на прикладі зрілої біоелектричної активності мозку подається електро-енцефалографічна семіотика. Розглядаються основні феномени, що складають ЕЕГ людини, — частотні діапазони, базові ритми зорової та моторної кори, інші фізіологічні потенціали як у стані неспання, так і уві сні. Автори також приділяють увагу варіантам нормальної біоелектричної активності, що робить цю монографію ще кориснішою Розділ 3 дає можливість читачу ознайомитися з формуванням ЕЕГ від новонародженої дитини до дорослої людини. Матеріал упорядкований таким чином, щоб полегшити його сприйняттяпослідовно подаються дані стосовно стану неспання, сну, методів активації, особливих та рідких варіантів ЕЕГ у кожній віковій групі Розділ 4 присвячений неспецифічним патологічним змінам біоелектричної активності мозку. Автори акцентують увагу на станах з порушеною свідомістю, де зміни ЕЕГ мають діагностичне й прогностичне значення Електроенцефалографія — найбільш значущий метод діагностики для хворих на епілепсію, що є єдиним специфічним для цього виду розладів нервової системи. Саме тому, розділи 5 та 6, в яких докладно розглядаються питання епілепсій у дітей, є найбільшими за об’ємом. У розділі 5 викладаються загальні питання епілептології, основні поняття цієї області знань. Автори приділяють увагу патофізіологічним аспектам епілептогенезу, що допомагає зрозуміти формування ЕЕГ-патернів, які реєструються у хворих на епілепсію та більш свідомому розумінню терапевтичних підходів. У цьому розділі викладаються морфологія та клінічне значення окремих епілептичних ЕЕГ-паттернів, розглядаються клінічна картина та електрографічні кореляти окремих видів приступів. Розділ завершується розглядом методів активації та інших засобів збільшення клінічної інформативності ЕЕГ Розділ 6 присвячений розгляду клінічної картини та ЕЕГ-патернів окремих епілептичних синдромів, що характерні для дитинства. Цей розділ, як і увесь посібник, є клінічно орієнтованим і значна частина матеріалу є докладним викладанням саме клінічної картини захворювання. Матеріал у цьому розділі подається окремими блоками, нозологічні одиниці у якому поєднуються за тим чи за іншим принципом — епілептичні синдроми у новонароджених та дітей раннього віку, парціальні епілепсії, генералізовані епілепсії, епілептичні енцефалопатії та інші. Питання лікування епілепсій виокремлено у самостійний підрозділ У останньому розділі 7 розглядаються пароксизмальні стани неепілептичного кола в аспекті диференціальної діагностики з епілепсією Монографію написано гарною мовою, що легко сприймається. Усі розділи посібника добре проілюстровані — загальна кількість ілюстрацій дорівнює 547. Автори намагалися проілюструвати майже кожне положення, що має місце в цьому виданні. Ілюстративний матеріал включає фрагменти серійних записів ЕЕГ, що допомагає краще зрозуміти клінічну значущість та варіативність змін біоелектричної активності мозку при одному й тому ж синдромі або у одного й того ж хворого. Велика кількість ілюстрацій та коментарі до них дають можливість навіть лікарям, які уперше стикаються з ЕЕГ, після прочитання книги більш-менш впевнено робити візуальний аналіз ЕЕГ та винаходити у записах клінічно значущі феномени За всі чесноти цього видання, мають місце окремі недоліки. Так, кожний розділ посібника супроводжується великою кількістю ЕЕГ-ілюстрацій, на які є посилання у тексті, але вони не вказані в змісті книги. Це робить використання книги дещо незручним. Враховуючи величезний обсяг ілюстративного матеріалу та навчальну спрямованість монографії, доцільним було б зробити окремий тематичний перелік ілюстрацій Незважаючи на те, що це посібник з клінічної елек-троенцефалографії, бажано б було більше уваги приділити питанням лікування епілепсії й розширити відповідну частину розділу. Окрім того, як для навчального посібника, не були би зайвими тести наприкінці книги, які б допомогли читачам перевірити та закріпити отримані знання З урахуванням академічного характеру монографії, її фундаментальності, тенденції до зростання питомої ваги епілепсії та інших пароксизмальних станів в структурі захворюваності та інвалідності наклад такого видання мав бути більшим Такий посібник є дуже своєчасним, корисним та очікуваним серед усіх фахівців, що переймаються питаннями електроенцефалографії та епілептології. Час, витрачений на читання цієї книги, не буде змарнованим, а надасть можливість суттєво підвищити свій рівень знань та покращити якість надання спеціалізованої допомоги неврологічним хворим Завідувач кафедри нервових хвороб з курсом
генетики Кримського державного медичного
університету ім. С.І. Георгієвського
д.м.н., професор Кушнір
Г.М.

 

Электроэнцефалография является одним из наиболее востребованных методов исследования в неврологии как для взрослых, так и для детей. Ее использование незаменимо для обследования больных эпилепсией и другими пароксизмальными расстройствами, которые являются сомнительной привилегией детского возраста, и потому ЭЭГ в определенном смысле «детский» метод исследования. Сегодня появилось много производителей электроэнцефалографических аппаратов, и это исследование выполняется во многих больницах. К сожалению, несмотря на относительную доступность качественной ЭЭГ-аппаратуры, эффективность применения этого метода в нашей стране остается низкой. Одна из причин такого положения — недостаточная профессиональная подготовка как детских неврологов, так и врачей, которые занимаются трактованием ЭЭГ у детей. Это в значительной степени связано с тем, что наблюдается существенный недостаток научной и методической литературы по вопросам детской электроэнцефалографии. Доступная сегодня литература ограничивается отдельными главами руководств по эпилептологии, электроэнцефалографии и несколькими специализированными монографиями (Фарбер Д.А.; Благосклонова Н.К. и Новикова Л.А.), которые увидели мир 10–20 лет тому и не удовлетворяют всех запросов. До этого времени на территориях СНГ еще не было монографии, которая бы в полном объеме охватывала вопросы клинической электроэнцефалографии у детей. Пособие, написанное лауреатом Государственной премии Украины, заслуженным деятелем науки и техники Украины, заведующим кафедрой детской и общей неврологии факультета последипломного образования Донецкого медицинского университета, доктором медицинских наук, профессором Евтушенко Станиславом Константиновичем и его учеником, ассистентом той же кафедры, кандидатом медицинских наук Омельяненко Анатолием Анатольевичем, является как раз таким, которое соответствует насущным потребностям в этой области медицинской практики. Пособие представлено 7 разделами, которые посвящены методическим и технологическим аспектам записи ЭЭГ, электроэнцефалографической семиотике, развитию биоэлектрической активности мозга ребенка, неспецифическим изменениям ЭЭГ, вопросам эпилепсии и пароксизмальных состояний неэпилептической природы. Пособие построено в логическом порядке, который позволяет врачу постепенно овладеть этой методикой. Значительная часть материала представлена результатами собственных наблюдений авторов. Раздел 1 посвящен методике записи ЭЭГ — рассматриваются системы и методы установления электродов, монтажи, вопрос наладки аппаратуры и использование ее возможностей для улучшения качества записи и увеличения ее информативности. Подробно освещена диагностика артефактов в записи, что крайне важно для безупречного трактования ЭЭГ. В конце раздела приводятся основные сведения, которые касаются преимуществ и использования компьютеризированных систем записи и анализа ЭЭГ. В разделе 2 на примере зрелой биоэлектрической активности мозга представлена электроэнцефалографическая семиотика. Рассматриваются основные феномены, которые составляют ЭЭГ человека, — частотные диапазоны, базовые ритмы зрительной и моторной коры, другие физиологические потенциалы как в состоянии бодрствования, так и во сне. Авторы также уделяют внимание вариантам нормальной биоэлектрической активности, что делает эту монографию еще более полезной. Раздел 3 дает читателю возможность ознакомиться с формированием ЭЭГ от новорожденного ребенка до взрослого человека. Материал упорядочен таким образом, чтобы облегчить его восприятие — последовательно приводятся данные относительно состояния бодрствования, сна, методов активации, особых и редких вариантов ЭЭГ в каждой возрастной группе. Раздел 4 посвящен неспецифическим патологическим изменениям биоэлектрической активности мозга. Авторы акцентируют внимание на состояниях с нарушенным сознанием, при которых изменения ЭЭГ имеют диагностическое и прогностическое значение. Электроэнцефалография — наиболее значимый метод диагностики для больных эпилепсией, являющийся единственным специфическим для этого вида расстройств нервной системы. Именно поэтому разделы 5 и 6, в которых подробно рассматривается вопрос эпилепсий у детей, являются наибольшими по объему. В разделе 5 излагаются общие вопросы эпилептологии, основные понятия этой области знаний. Авторы уделяют внимание патофизиологическим аспектам эпилептогенеза, что помогает понять формирование ЭЭГ-паттернов, которые регистрируются у больных эпилепсией, и более сознательному пониманию терапевтических подходов. В этом разделе излагаются морфология и клиническое значение отдельных эпилептических ЭЭГ-паттернов, рассматриваются клиническая картина и электрографические корреляты отдельных видов приступов. Раздел завершается рассмотрением методов активации и других средств увеличения клинической информативности ЭЭГ. Раздел 6 посвящен рассмотрению клинической картины и ЭЭГ-паттернов отдельных эпилептических синдромов, характерных для детского возраста. Этот раздел, как и все пособие, клинически ориентирован, и значительная часть материала является подробным изложением именно клинической картины заболевания. Материал в этом разделе подается отдельными блоками, нозологические единицы в котором объединяются по тому или иному принципу — эпилептические синдромы у новорожденных и детей раннего возраста, парциальные эпилепсии, генерализованные эпилепсии, эпилептические энцефалопатии и прочие. Вопрос лечения эпилепсии выделен в самостоятельный подраздел. В последнем разделе 7 рассматриваются пароксизмальные состояния неэпилептического круга в аспекте дифференциальной диагностики с эпилепсией. Монография написана хорошим языком, который легко воспринимается. Все разделы пособия хорошо проиллюстрированы, общее количество иллюстраций — 547. Авторы старались проиллюстрировать почти каждое положение, которое имеет место в этом издании. Иллюстративный материал включает фрагменты серийных записей ЭЭГ, что помогает лучше понять клиническую значимость и вариативность изменений биоэлектрической активности мозга при одном и том же синдроме или у одного и того же больного. Большое количество иллюстраций и комментарии к ним дают возможность даже тем врачам, которые впервые сталкиваются с ЭЭГ, после прочтения книги более или менее уверенно делать визуальный анализ ЭЭГ и находить в записях клинически значимые феномены. Несмотря на все достоинства этого издания, имеют место отдельные недостатки. Так, каждый раздел пособия сопровождается большим количеством ЭЭГ-иллюстраций, на которые есть ссылки в тексте, но они не указаны в содержании книги. Это делает пользование книгой немного неудобным. Учитывая огромный объем иллюстративного материала и учебную направленность монографии, целесообразно было бы сделать отдельный тематический перечень иллюстраций. Несмотря на то что это пособие посвящено клинической электроэнцефалографии, желательно было бы больше внимания уделить вопросам лечения эпилепсии и расширить соответствующую часть раздела. Кроме того, для учебного пособия не были бы лишними тесты в конце книги, которые бы помогли читателям проверить и закрепить полученные знания. С учетом академического характера монографии, ее фундаментальности, тенденции к росту удельного веса эпилепсии и других пароксизмальных состояний в структуре заболеваемости и инвалидности тираж такого издания должен был быть большим. Такое пособие является очень своевременным, полезным и ожидаемым для всех специалистов, которые интересуются вопросами электроэнцефалографии и эпилептологии. Время, потраченное на чтение этой книги, не будет потерянным, а сделает возможным существенно повысить свой уровень знаний и улучшить качество предоставления специализированной помощи неврологическим больным. Заведующий кафедрой нервных болезней
с курсом генетики Крымского государственного медицинского университета
им. С.И. Георгиевского
д.м.н., профессор Г.М. Скорняк«Международный неврологический журнал». №4, 2005 г.Просмотров: 17442

Дата: 12.11.09Корзина

Корзина пуста.

Информация
о группе

Группа:—Посетитель